หน้าหลัก    ผลงานของเรา 
ผลงานของเรา
 
ขอแสดงความยินดีกับ ครูอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย 
      ขอแสดงความยินดีกับ ครูอารีลักษณ์   ปุ๊กน้อย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับประเทศ จากการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ Obec Awards ประจำปี 2556
ขอแสดงความยินดีกับ ครูทัศนีย์ หมั่นดี 
      ขอแสดงความยินดีกับ ครูทัศนีย์  หมั่นดี ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ประจำปี 2556 โดยสำนักงานเลขานุการคุรุสภา
รับรางวัล "ระดับดี" การประกวดผลงานผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ 
      นางสาวศจี  ธรรมสวัสดิ์  นางสาวณิชรรัตน์  ธิติธำรงฤทธิกุล  และนางสาววิลาวรรณ  ลิ้มชื่น  โดยมีครูที่ปรึกษา คือ นางอารีลักษณ์  ปุ๊กน้อย ได้รับรางวัล "ระดับดี" การประกวดผลงานผลิตสื่อคุณธรรมรอบระดับประเทศ หัวข้อ "ความซื่อส
ตัวแทนนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมการผลิตสื่อความดี "สุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี" ปี 6 
      ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมการผลิตสื่อความดี "สุดยอดผู้นำผลิตสื่อความดี" ปี 6 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโดย สพฐ
รางวัลการสร้างสื่อคุณธรรม ปี 2556 ระดับประเทศ 
      รางวัลการสร้างสื่อคุณธรรม ระดับประเทศ
รางวัลการผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ปี 2555 ระดับประเทศ 
      รางวัลการผลิตหนังสั้นเพื่อการเรียนการสอน ระดับประเทศ