หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อปลูกฝั่งความกตัญญูกตเวทิตาให้แก่นักเรียน โดยมีนายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเ่ทพสุวรรณชาญวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน