หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 นายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนกรีฑาจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียน และชื่นชมในความสามารถของนักกรีฑาโรงเรียน
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดงานวันวิชาการสัมพันธ์เทพสุวรรณชาญวิทยา ครั้งที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานทางวิชาการ และเพิ่มศึกยภาพการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยมี นายจิระวัฒน์ ขวัญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย
กิจกรรมวันไหว้ครู เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อปลูกฝั่งความกตัญญูกตเวทิตาให้แก่นักเรียน โดยมีนายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเ่ทพสุวรรณชาญวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน
กิจกรรมต้อนรับนัองใหม่ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพี่และน้อง ในวันที่ 1 มิถุนายน 2559
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียน และนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีนายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ให้เกียรติเป็นประธาน
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมเลื่อกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เพื่อปลูกฝั่งประชาธิปไตยให้แก่นักเรียน
บุคลากรโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาศึกษาดูงาน โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จ.ประจวบฯ เมื่อวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2559 บุคลากรโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาศึกษาดูงานโรงเรียนชัยเกษมวิทยา จ.ประจวบฯ
กิจกรรมอบรมหลักสูตรพ่อแม่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรพ่อแม่ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลบุตรหลานในวัยรุ่นให้สามารถก้าวเข้าสู่สังคมในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยมี นายยอดเพชร งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา รับมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 ต่อไป