คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip หน้าหลัก

หน้าหลัก

ประเภทของรายวิชา


รายวิชาที่มีอยู่

Wordpress.com เป็นหนึ่งในหลายๆ เว็บไซด์ที่ให้บริการ Blog สำหรับเขียนข้อความ หรือ เรื่องราวต่างๆ โดยที่เจ้าของ Blog สามารถเข้าไปใช้งานหรืออัพเดทข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้อ่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เท่าที่เจ้าของ Blog อนุญาต
สื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้ มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมระดับพัฒนาการ และการเรียนรู้ ที่หลากหลายของผู้เรียนการจัดหาสื่อการเรียนรู้ โดยการพัฒนาขึ้นเอง หรือปรับปรุงเลือกใช้ อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวเพื่อนำมาใช้ประกอบในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริม และสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ศึกษาหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การค้นหาข้อมูลความรู้ และติดต่อสื่อสารเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานจากจินตนาการอย่างมีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบ ฝึกปฏิบัติโดยใช้กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด คิดวิเคราะห์ ทักษะการวางแผนการจัดการ กระบวนการแ้ก้ปัญหา กระบวนการออกแบบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ เืพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บบล็อกด้วย Wordpress ได้อย่างมีจินตนาการ มีจริยธรรม และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 วันนี้ Saturday, 21 April 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30